Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Ratiocare BV

 VAN:

Ratiocare BV
Dorpergaarden 11
7582 HV LOSSER


Artikel 1.              Algemene voorwaarden

RATIOCARE BV, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering en distributie van meet- en hulpmiddelen t.b.v. POCT (point of care testing) o.a.  trombosezorg, één en ander in de ruimste zin.

Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met RATIOCARE BV, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten,  één en ander in de ruimste zin.

Afwijking van deze algemene voorwaarden is voor RATIOCARE BV slechts verbindend indien zij deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd.

Artikel 2.              Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen RATIOCARE BV en een koper waarop RATIOCARE BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met RATIOCARE BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3.              Offertes

 1. Alle aanbiedingen van RATIOCARE BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer RATIOCARE BV binnen 30 dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigd, danwel met de uitvoering ervan begint.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is RATIOCARE BV niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van RATIOCARE BV’s offerte.
 3. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft RATIOCARE BV het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. In offertes van RATIOCARE BV genoemde levertijden en andere voor door RATIOCARE BV te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 5. Door RATIOCARE BV opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
 6. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 7. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze ondergeschikten, vertegenwoordigers of tussenpersonen binden RATIOCARE BV niet dan, nadat en voorzover zij door RATIOCARE BV schriftelijk zijn bevestigd.
 8. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden RATIOCARE BV op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

 

Artikel 4.              Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
 2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de opdrachtgever nochtans weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor ons voortvloeiende kosten, schade en interesse te vergoeden.
 4. Voor levering van apparatuur, materialen en/of diensten geldt de prijs welke RATIOCARE BV terzake van de opdracht in enige schriftelijke aanbieding of anderszins het laatst aan opdrachtgever heeft medegedeeld. Prijzen kunnen aangepast worden als USD/Euro koers op leverdatum meer dan 5% afwijkt van de koers op offertedatum.

 

Artikel 5.              Levertijd

 1. De door RATIOCARE BV opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Bij niet tijdige levering dient de koper RATIOCARE BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en RATIOCARE BV een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 3. De afleveringstijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
 • wanneer alle formaliteiten zijn vervuld;
 • wanneer alle voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijk bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. in het bezit zijn van RATIOCARE BV;
 • wanneer al hetgeen door RATIOCARE BV volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, is ontvangen.

 

Artikel 6.              Deelleveringen

Het is RATIOCARE BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is RATIOCARE BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 7.              Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door RATIOCARE BV een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. Monsters blijven eigendom van Ratiocare BV tenzij anders vermeld.


Artikel 8.              Technische eisen enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is RATIOCARE BV er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
 2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 9.              Ontbinding van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen RATIOCARE BV en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan RATIOCARE BV omstandigheden ter kennis komen die RATIOCARE BV goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien RATIOCARE BV de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

 

In genoemde gevallen is RATIOCARE BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van RATIOCARE BV schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan RATIOCARE BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is RATIOCARE BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 10.           Garantie

RATIOCARE BV garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. De garantie geldt niet voor:

 • indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoond heeft de koper recht op herstel van de zaak. RATIOCARE BV kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 • indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
 • de garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies.


Artikel 11.            Gebreken; klachttermijnen

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan RATIOCARE BV te melden.
 2. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan RATIOCARE BV
 3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan RATIOCARE BV worden geretourneerd.

Artikel 12.            Betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. Betaling van door RATIOCARE BV in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen de daarvoor gestelde termijn(en). Indien geen andere betalingstermijn werd overeengekomen is betaling van de koopprijs verschuldigd contant bij levering.

RATIOCARE BV is gerechtigd voor het nakomen van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden.

 1. Indien betaling niet uiterlijk binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad zal RATIOCARE BV gerechtigd zijn met ingang van de eerstvolgende dag de wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens zal de opdrachtgever met ingang van die dag van rechtswege in gebreke zijn zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling vereist is. Alle buitengerechtelijke kosten de incassering betreffend komen alsdan ten laste van de opdrachtgever, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van RATIOCARE BV en de verplichtingen van de koper jegens RATIOCARE BV onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Alle leveranties geschieden onder voorbehoud van eigendom totdat RATIOCARE BV volledige betaling van de uit de opdracht voortvloeiende hoofdsom, eventueel vermeerderd met rente en kosten, zal hebben ontvangen.
 4. Bij niet betaling zal RATIOCARE BV gerechtigd zijn de overeenkomst waaruit de betreffende vordering voortvloeit zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist, door enkel een schriftelijke verklaring harerzijds te ontbinden en het geleverde terug te (doen) nemen. Opdrachtgever is verplicht RATIOCARE BV daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen persoon toegang tot zijn bedrijf of andere voor hem toegankelijke ruimte te (doen) verschaffen.
 5. RATIOCARE BV zal alsdan gerechtigd zijn de aan haar verpande goederen tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen. Op de alsdan gerealiseerde prijs zullen respectievelijk in mindering worden gebracht de kosten van terugname, opslag en verkoop van de teruggenomen goederen tenslotte de bedragen welke opdrachtgever nog aan RATIOCARE BV verschuldigd was gebleven.
 6. Opdrachtgever verplicht zich van zijn afnemers ten aanzien van de door RATIOCARE BV geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud te bedingen als in dit artikel gesteld. Indien opdrachtgever overgaat tot verkoop en levering van een goed dat nog aan RATIOCARE BV in eigendom toebehoort zal de opdrachtgever de daaruit resulterende koopprijsvordering onverwijld doch uiterlijk voor levering aan RATIOCARE BV overdragen door schriftelijke kennisgeving aan RATIOCARE BV van de persoon van zijn afnemer, de aard en de hoeveelheid van de te leveren goederen en de daarvoor overeengekomen prijs. RATIOCARE BV zal steeds gerechtigd zijn de overdracht van de vordering aan de schuldenaar te (doen) betekenen. Opdrachtgever zal betaling van goederen waarop (nog) enige eigendom van RATIOCARE BV rust steeds voor en namens RATIOCARE BV ontvangen en zal zodanig betaling steeds onverwijld aanwenden ter voldoening van de vordering(en) welke RATIOCARE BV op hem heeft.
 7. Het risico voor de aan opdrachtgever te leveren goederen gaat op deze over zodra de goederen het bedrijfsterrein van RATIOCARE BV verlaten.
 8. Zolang de opdrachtgever niet de eigendom van de geleverde goederen heeft verkregen zal hij slechts gerechtigd zijn deze goederen in de normale uitoefening van het bedrijf aan klanten te verkopen. Opdrachtgever is niet gerechtigd onbetaalde goederen te verpanden, te verhuren, in ruil of consignatie te geven of op enige wijze uit zijn bedrijf te (doen) verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RATIOCARE BV De opdrachtgever is te allen tijde verplicht aan RATIOCARE BV op haar eerste verzoek toegang tot zijn bedrijfsruimte te verlenen teneinde haar in staat te stellen nakoming van deze verplichting door opdrachtgever te controleren. Opdrachtgever zal ten aanzien van deze goederen een verhoogde zorgvuldigheid in acht te nemen.


Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
 • in Euro en/of in Nederlandse valuta;
 • exclusief BTW;
 • op basis van de door RATIOCARE BV gehanteerde minimum hoeveelheden;
 • exclusief transportkosten;
 • af magazijn/fabriek.
 1. Indien RATIOCARE BV met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is RATIOCARE BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien RATIOCARE BV kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
 2. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 14. Emballage

 1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
 2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is RATIOCARE BV gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits RATIOCARE BV deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.


Artikel 15. Kredietbeperking

RATIOCARE BV is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.


Artikel 16. Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
 • over de eerste € 6.500,00                15%
 • over het meerdere tot € 13.000, 00       10%
 • over het meerdere tot € 32.500, 00              8%
 • over het meerdere tot € 130.000,00     5%
 • over het meerdere         3%
 1. Indien RATIOCARE BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

RATIOCARE BV is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden.
 2. RATIOCARE BV is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van RATIOCARE BV of haar ondergeschikten;
 3. De aansprakelijkheid van RATIOCARE BV is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van RATIOCARE BV in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en RATIOCARE BV aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van RATIOCARE BV beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 18. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RATIOCARE BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RATIOCARE BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van RATIOCARE BV daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van RATIOCARE BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RATIOCARE BV niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien RATIOCARE BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Geschillenbeslechting

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlandse Recht van toepassing. De arrondissementsrechtbank te Almelo in een dergelijk geval indien het geschil tot haar competentie behoort bij uitsluiting  gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen RATIOCARE BV en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Veluwe en Twente te Enschede onder nummer 08137642.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.